L’estudi ANSWER va informar que l’administració d’albúmina a llarg termini en els pacients amb cirrosi i ascites no complicada millora la supervivència.

Aquest tractament va fer que l’albúmina sèrica augmentés en un mes, romanent estable a partir de llavors. Aquesta anàlisi post-hoc tenia com a objectiu determinar si l’albúmina sèrica durant el tractament podria guiar la teràpia. 

Punts destacats

  • El nivell d’albúmina, en pacients amb cirrosi i ascites no complicada, és un factor pronòstic i es pot emprar per guiar la teràpia.
  • L’objectiu seria mantenir el nivell d’albúmina sèrica normal de 4,0 g / dL.
  • L’albúmina basal i la puntuació MELD prediuen l’assoliment d’aquest objectiu.
  • S’observa un benefici en la supervivència fins i tot quan l’albuminèmia durant el tractament no es normalitza.

Mètodes

Es van emprar mètodes estadístics per avaluar l’associació entre els nivells de l’albúmina sèrica basal i la mortalitat i es van determinar altres factors associats amb la mortalitat durant el tractament i predir el nivell d’albúmina sèrica adequat durant el tractament.

Resultats

L’albúmina sèrica basal es va associar amb la mortalitat als 18 mesos en pacients no tractats; el tractament amb albúmina va millorar els resultats. L’albúmina sèrica durant el tractament i el MELD-Na en el mes 1 van ser les úniques variables independents associades amb la mortalitat. En el rang normal d’albúmina sèrica, el millor valor discriminant va ser de 4,0 g / dL. Fins i tot aquells pacients que no van aconseguir normalitzar l’albúmina sèrica van tenir una millor supervivència que els pacients no tractats.

Conclusió

L’albúmina sèrica basal per se no hauria de guiar la decisió d’iniciar el tractament amb albúmina. Pel contrario, l’albúmina sèrica durant el primer mes del tractament està associada amb millors resultats i podria usar-se com una guia per millorar l’ús d’albúmina, sent de 4,0 g / dL el llindar objectiu a aconseguir. Però fins i tot els pacients que no aconsegueixen normalitzar l’albúmina sèrica es beneficien de l’administració d’albúmina a llarg termini.

 

Font: Journal of Hepatology

Referència: DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhep.2020.08.021

Article traduït i adaptat per l’ASSCAT

Related Post