Investigadors del Clínic-IDIBAPS han participat a l’elaboració de les noves guies sobre colangiocarcinoma hepàtic, el segon càncer de fetge més freqüent. Les noves guies revisen els darrers avenços en aquest tipus de tumor i proporcionen eines per al diagnòstic, pronòstic i l’abordatge terapèutic de la malaltia.

En l’elaboració de les guies de l’EASL (Associació Europea per a l’Estudi del Fetge, per les sigles en anglès) i de la ILCA (International Liver Cancer Association) han participat la Dra. María Reig, cap de la Unitat d’Oncologia Hepàtica del Clínic, del grup Oncologia hepàtica (BCLC) i del grup CIBEREHD en representació de l’EASL, i el Dr. Alejandro Forner, hepatòleg del mateix equip com a membre del panell d’experts en aquesta patologia.

El colangiocarcinoma (CCA) inclou un grup de tumors malignes biliars molt diversos que poden sorgir en qualsevol conducte del fetge. La seva incidència està augmentant a tot el món i representa prop del 15% de tots els càncers de fetge primaris i un 3% dels tumors gastrointestinals malignes. Està associat a una elevada mortalitat ja que a les primeres fases és una malaltia silent, té una naturalesa agressiva i és resistent als tractaments disponibles.

“El repte davant d’aquesta malaltia és aconseguir diagnosticar-la en fases primerenques, caracteritzar-lo a nivell molecular, per poder fer optimitzar l’estadiatge i oferir un tractament personalitzat sobre la base de les característiques del pacient”, explica María Reig.

En els darrers anys s’han fet avenços en la comprensió de la biologia del tumor i s’han identificat dianes terapèutiques potencials. També s’han dissenyat noves eines de diagnòstic i de teràpies que puguin ajudar a millorar l’evolució dels pacients.

En base a aquests avenços, les dues associacions, EASL i ILCA, van reunir un panell d’especialistes multidisciplinar per elaborar unes guies de tractament noves dirigides a professionals vinculats al diagnòstic i seguiment del colangiocarcinoma. El panell d’autors el van formar experts en hepatologia, radiologia, epidemiologia, anatomia patològica, cirurgia digestiva i oncologia.

A les guies s’estableixen les directrius per identificar els factors de risc associats a la malaltia i quin ha de ser el seguiment de les persones amb aquests factors de risc per a un diagnòstic primerenc de la malaltia.

També es revisen les eines diagnòstiques, d’estadiatge i els nous tractaments. “A les guies s’inclou per primera vegada la immunoteràpia, en aquest cas duravalumab, administrada juntament amb la quimioteràpia convencional com a tractament de primera línia per a colangiocarcinoma”, explica Alejandro Forner.

Les guies també inclouen un apartat sobre els reptes per al futur en el maneig del colangiocarcinoma, la importància de la prevenció, del diagnòstic precoç i noves estratègies de prevenció i tractament per fer front a la malaltia i aconseguir reduir-ne la incidència i mortalitat. Incidir sobre els factors de risc és molt important, i per això es realitzen campanyes de conscienciació a les zones amb més incidència, “però aquests factors només es troben en el 30% dels pacients, de manera que és urgent trobar altres causes de la malaltia, com factors ambientals o la seva interacció amb les característiques genètiques del tumor”, assenyalen els autors.

El grup de la Unitat d’Oncologia hepàtica (BCLC) forma part de la xarxa internacional per a l’estudi del colangiocarcinoma (ENSCCA) i ERN-RARE Liver on es duen a terme projectes de col·laboració i disseminació del coneixement, així com del projecte liderat des de CIBER, Inmune4All, per identificar biomarcadors diagnòstics i pronòstics, definir mutacions clau que puguin ser tractables i desenvolupar nous tractaments i estratègies terapèutiques.

Referència de les guies:

European Association for the Study of the Liver. EASL-ILCA Clinical Practice Guidelines on Intrahepatic Cholangiocarcinoma. J Hepatol. 2023 Mar 22:S0168-8278(23)00185-X. doi: 10.1016/j.jhep.2023.03.010.

 

Font: clinicbarcelona.org

Related Post