La supervivència de les persones amb VHC sotmeses a trasplantament de fetge ha millorat significativament des de la introducció dels AAD

09/08/2018 | Notícies de premsa

La supervivència de les persones amb el virus de l’hepatitis C (VHC) sotmeses a trasplantament de fetge ha millorat significament des de la introducció d’antivirals d’acció directa (AAD), informen investigadors de Catalunya al Journal of Hepatology. Gràcies als AAD, també va haver-hi una disminució en el nombre de persones amb VHC que necessiten un trasplantament de fetge.

“Tot i que no és inesperat considerant l’eficàcia d’aquests medicaments, els nostres descobriments suggereixen per primer cop que el principal problema dels programes de trasplantament de fetge a tot el món, la recurrència de l’hepatitis C, ja no afectarà a la supervivència del pacient i de l’empelt”, escriuen els autors. “Aquests resultats donen suport i reconeixen els programes de salut pública que han permès l’accés generalitzat a AAD a pacients amb hepatitis C amb malaltia hepàtica avançada i fomenten les polítiques destinades a ampliar l’accés a tots els pacients amb infecció per VHC”.

Els AAD han revolucionat la cura i el pronòstic de les persones amb infecció crònica pel VHC. Ben tolerat, la teràpia pot assolir taxes de curació superiors al 90%, fins i tot en persones amb cirrosi descompensada.

En els països occidentals, el VHC és la principal causa de derivació pel trasplantament de fetge.

Els investigadors a Catalunya volien veure si l’ús d’AAD estava tenint un impacte en la composició de les llistes d’espera pel trasplantament de fetge i en la supervivència a curt termini després del trasplantament.

Per tant, van analitzar les dades de tots els pacients ingressats en la llista d’espera de trasplantament hepàtic a Catalunya entre el 2008 i el 2016. Aquest període de temps es va dividir en dos períodes: del 2008 al 2013, quan la teràpia de VHC es va basar en interferó; i del 2014 al 2016, quan es van utilitzar els AAD. Els autors van registrar canvis en els motius del trasplantament de fetge i al supervivència posterior al trasplantament.

Un total de 1.483 persones van ser admeses en la llista d’espera de trasplantament de fetge.

La proporció de persones per a les quals es va administrar la malaltia relacionada amb el VHC com a motiu de trasplantament va disminuir significativament, del 47% el 2008 al 35% el 2016. Les caigudes més pronunciades en les indicacions relacionades amb el VHC es van produir el 2015 i el 2016.

Pel contrari, el nombre d’admissions a la llista per raons diferents al VHC es va mantenir estable, o en el cas de l’esteatohepatitis no alcohòlica (NASH, en les seves sigles en anglès), va augmentar significativament.

Un estudi més detallat de les indicacions relacionades amb el VHC va mostrar que la cirrosi descompensada va representar el 47% de les admissions el 2008, caient al 24% el 2016.

Entre el 2008 i el 2013, el 7% de les persones amb VHC tenien ARN negatiu del VHC al moment de la inclusió a la llista d’espera. De les persones amb càrrega viral de VHC detectable en el moment de l’admissió, el 13% va rebre teràpia antiviral. Es va observar una resposta virològica sostinguda (RVS) en el 46% d’aquells que van rebre tractament amb interferó i ribavirina i en el 80% de les persones que van prendre AAD de primera generació a més d’aquests fàrmacs.

En l’era AAD, una cinquena part de les persones ja presentava ARN negatiu de VHC en el moment de l’admissió a la llista d’espera, i el 53% dels pacients amb virèmia prenien AAD mentre esperaven el trasplantament. Es va observar una RVS en el 91% d’aquests individus.

Les millores en la funció hepàtica després de la RVS van significar que es van eliminar 10 de la llista de trasplantaments. Els registres de les persones que no van ser tractades abans dels trasplantament van mostrar que el 87% va rebre AAD després de rebre un fetge nou i el 96% va obtenir una RVS.

Durant el període de l’estudi, 1.114 persones es van sotmetre a un trasplantament. La supervivència general a tres anys a tota la cohort va augmentar del 82% al 91%. Aquesta millora es va deure a una millor supervivència entre les persones amb VHC, que va augmentar del 76% al 91%. Pel contrari, la supervivència es va mantenir estable entre els pacients no pertanyents al VHC.

“Hem demostrat per primer cop que la disponibilitat d’AAD s’associa amb millores significatives en la supervivència després del trasplantament de fetge en candidats de trasplantament de fetge infectats pel VHC. Està clar que la teràpia amb AAD canviarà dràsticament l’escenari del trasplantament hepàtic, el que podria contribuir a llarg termini millores a la supervivència”, conclouen els autors. “A més, els AAD s’associen amb una disminució en la indicació de trasplantament de fetge relacionada amb el VHC, que està canviant notablement la composició de les llistes d’espera”.

 

Font: infohep.org

Referència: Crespo G et al. The efficacy of direct anti-HCV drugs improves early post-liver transplant survival and induces significant changes in waiting list composition. Journal of Hepatology, doi: 10.1016/j.jhep.2018.02.012 (2018).

Notícia traduïda per l’ASSCAT

09/08/2018

SEGUEIX-NOS A LES NOSTRES RRSS

PRÒXIMS ESDEVENIMENTS

No event found!

ET PODRIA INTERESSAR

Related Post