Gairebé una quarta part d’aquestes persones desconeixerien que estan infectades.

Un equip d’investigadors espanyols ha dut a terme un estudi (impulsat des del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social) amb l’objectiu d’establir la prevalença d’anticossos enfront a la infecció pel virus de l’hepatitis C (VHC) en la població general espanyola, així com la prevalença d’infecció activa per VHC i els factors associats a aquestes prevalences.

Un estudi similar al present ja havia estat dut a terme l’any 1996, però les dades havien quedat manifestament desactualitzades tant pel pas del temps com pels canvis epidemiològics i terapèutics dels últims 20 anys. El nou estudi es va realitzar entre maig del 2017 i maig del 2018.

La població seleccionada van ser persones amb edats compreses entre els 2 i els 80 anys. Aquestes persones van ser seleccionades aleatòriament en centres de salut (principalment centres d’atenció primària) i en alguns casos es va realitzar una selecció pel número de targeta sanitària per completar determinats subgrups poblacionals d’edat. L’objectiu era que la mostra fos representativa de la societat espanyola, tant en el relatiu a l’edat com al país d’origen. Això, en general, es va aconseguir, tot i que va haver-hi una lleugera sobrerepresentació de les dones en l’estudi producte que van rebutjar en menor mesura la participació que els homes.

La població final de l’estudi formada per 9.103 persones, de les quals 66 van obtenir resultats positius a les proves de detecció d’anticossos enfront al VHC. Això va comportar una prevalença ponderada d’anticossos enfront al VHC del 0,69% (interval de confiança del 95% [IC 95%]: 0,50%-0,87%). En 17 de les persones amb anticossos es va detectar ARN del VHC corresponent amb una prevalença ponderada d’infecció activa per VHC del 0,17% (IC 95%: 0,08%-0,28%). Tenint en compte que la població espanyola el 2018 era de 46, 720.000 persones, això permetria concloure que a Espanya hi hauria un total de 79.424 persones amb infecció activa pel VHC. Això suposa una important reducció en els últims anys, ja que més de 110.000 persones van aconseguir curar-se entre els anys 2015 i 2018 gràcies als antivirals d’acció directa.

Dels 17 casos detectats en el present estudi, 13 eren coneixedors que vivien amb el VHC, del que podria concloure’s que el 24% de les persones amb el VHC a Espanya desconeixerien que estan infectades.

Donat que no es va trobat cap cas d’infecció per VHC per sota dels 20 anys, la major part de les anàlisis van ser dutes a terme tenint en compte únicament a les 7.565 persones amb edats compreses entre els 20 i els 80 anys.

En aquest grup poblacional la prevalença ponderada d’anticossos enfront al VHC va ser del 0,85% (IC 95%: 0,64%-1,08%) i la prevalença ponderada d’infecció activa va ser de 0,22% (IC 95%: 0,12%-0,32%). En els casos amb infecció activa el genotip més freqüent va ser l’1b (41,18%), seguit per l’1a (23,53%), el 3a (11,76%), el 2c (5,88%) i el 4a (5,88%).

La prevalença d’anticossos enfront al VHC va ser significativament superior en homes (1,24%) que en dones (0,46%). Aquesta prevalença va augmentar amb l’edat, tot i que van trobar dos importants pujades: les persones d’entre 50 i 59 anys (on la prevalença era de l’1,56%) i aquelles d’entre 70 i 80 anys (on la prevalença era de l’1,63%). Aquestes dues pujades es corresponen amb dos contextos molt diferents: l’ús extensiu de drogues intravenoses durant la dècada del 1980 (en la pujada de 50-59 anys) i l’ús extensiu d’intervencions de salut o salut pública en condicions inadequades per prevenir la transmissió del VHC com transfusions realitzades abans del 1990 i/o ús de xeringues no estèrils abans del 1975 (en la pujada de persones d’entre 70 i 80 anys).

En el grup de persones amb edats entre els 50 i els 59 anys, l’increment de la prevalença d’anticossos va venir clarament guiat per l’augment en homes (arribant a aconseguir el 3% enfront al 0,14% en dones). De fet, les taxes de prevalença en dones van ser molt més estables i inferiors a les observades en homes al llarg de tots els grups d’edat a excepció del grup d’entre 70 i 80 anys, on la taxa de prevalença d’anticossos enfront al VHC va ser lleugerament superior en dones (1,65% enfront a 1,61% en homes).

Tot i que la prevalença d’anticossos va ser superior en persones nascudes fora d’Espanya, la diferència no va assolir valors estadísticament significatius.

El percentatge de persones amb edats entre els 20 i els 80 anys nascudes fora d’Espanya en l’estudi va ser del 6,4% clarament inferior al 16% observat en la població general. Això podria ser degut a les dificultats en l’accés al sistema sanitari de persones immigrants que han estat interposades en els últims anys, especialment després de l’entrada en vigor del Reial Decret-Llei 16/2011. Com la captació de participants es va donar en l’àmbit sanitari, no es va poder comptar amb dades d’aquells que no poden accedir al sistema sanitari.

Respecte al nivell d’estudis, tenir estudis primaris o inferiors es va associar molt notablement a una major prevalença de tenir anticossos enfront al VHC en homes (en aquest grup poblacional la prevalença va superar el 2,5%).

Els resultats del present estudi poden ser una eina molt important de cara quantificar el cost de tractar a totes les persones amb el VHC ja diagnosticades i el de diagnosticar i tractar a la quarta part que encara ho desconeixen. També pot ser una eina de negociació amb les companyies farmacèutiques per a què redueixin el preu dels antivirals d’acció directa a canvi de diagnosticar i tractar a un major nombre de persones.

D’altra banda, entre les oportunitats perdudes per l’estudi destaquen el fet de no haver registrat orientacions sexuals ni aportar informació detallada sobre l’ús de drogues, dos factors molts importants en els nous casos d’infecció per VHC vinculats, per exemple, al ChemSex.

 

Font: Elaboració pròpia (gTt-VIH)

Referència: Grupo de trabajo del estudio de prevalencia de la infección por hepatitis C en población general en España; 2017-2018. Resultados del 2º Estudio de Seroprevalencia en España (2017-2018). Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social; 2019.

Notícia traduïda per l’ASSCAT

27/06/2019

SEGUEIX-NOS A LES NOSTRES RRSS

PRÒXIMS ESDEVENIMENTS

No event found!

ET PODRIA INTERESSAR

Related Post