Per a nosaltres és una satisfacció compta amb el Dr. Pere Ginés per aquesta entrevista que enfocarem des de la perspectiva de la utilitat del FibroScan® com a mètode de diagnòstic no invasiu de les malalties del fetge.

El Dr. Pere Ginés és hepatòleg clínic i investigador, s’ha dedicat durant anys al tractament i control de pacients amb malalties hepàtiques avançades, amb especial dedicació als pacients que presenten complicacions de la seva cirrosi i que ingressen a l’hospital.

Dra. Casanovas: Quina és la seva opinió amb respecte a l’assistència actual als pacients hepàtics?

Dr. Ginés: És necessari un canvi en l’orientació de l’assistència actual als pacients hepàtics, que està molt centrada en la immediatesa de les complicacions. En una època en què disposem de tractaments curatius i preventius front a les malalties hepàtiques, hauríem de ser molt proactius per detectar els casos en fases inicials. Per això, hem de canviar el paradigma actual, donat que els pacients hepàtics ingressen a l’hospital per complicacions de la seva malaltia i sabem que podrien ser diagnosticats molt abans. Aquí és on hem de fer el canvi. És molt important detectar la malaltia hepàtica de forma precoç en lloc d’esperar a què aparegui. Per això s’han de desenvolupar i avaluar programes de cribratge que suposarien un canvi qualitatiu a la pràctica clínica.

La malaltia evoluciona d’una forma gradual i progressiva, des d’una etapa asimptomàtica que pot durar anys fins a l’aparició de símptomes i complicacions, és la fase de cirrosi descompensada que és comuna en totes les causes de malaltia crònica del fetge. En aquesta etapa, el pacient requerirà d’hospitalització pateix un deteriorament en la seva qualitat de vida i augmenten les possibilitats de mortalitat.

Dra. Casanovas: Des de fa anys, es disposa del FibroScan®, un aparell que permet quantificar l’estadi de fibrosi. Es tracta d’un mètode no invasiu del que es té experiència a tot el món i que ha estat plenament validat.

El Dr. Pere Ginés i el seu equip d’investigadors de l’Hospital Clínic de Barcelona coordinen el projecte europeu LiverScreen, finançat per la Unió Europea. La base del projecte és la detecció de l’estadi de fibrosi a través del FibroScan® a la població general. Amb aquest mètode no invasiu que és específic, fàcil d’usar i rendible per a l’avaluació de la fibrosi hepàtica es pretén realizar un diagnòstic precoç de l’afectació hepàtica i aconseguir una disminució de la mortalitat de causa hepàtica. A més, LiverScreen avalua la prevalença de fibrosi hepàtica dins de subgrups en funció dels factors de risc per a la salut i utilitza aquest coneixement per afinar en la cerca de casos. Al finalitzar el projecte, l’objectiu és disposar d’un programa d’intervenció per a la detecció precoç, específic i basat en la població, per a les malalties hepàtiques cròniques a Europa.

Entre els seus diversos objectius, el projecte LiverScreen donarà a conèixer la prevalença real, no l’estimada, de les malalties hepàtiques a la població general a Europa, que a dia d’avui no es coneix donat que són malalties asimptomàtiques durant anys.

El projecte LiverScreen s’està desenvolupant a 8 països europeus i preveu l’estudi de 30.000 persones de la població general que, en cas de presentar resultats anormals, són derivats a l’hospital per realitzar altres exploracions complementàries.

Dr. Ginés: Actualment, la tècnica no invasiva per avaluar la fibrosi del fetge és el FibroScan®, tot i que en un futur és possible que estiguin disponibles altres tècniques pel diagnòstic no invasiu i per a la detecció precoç de les malalties del fetge.

Dra. Casanovas: En la seva opinió, quin és el rol de les associacions de pacients hepàtics?

Dr. Ginés: Les associacions de pacients amb malalties hepàtiques tenen un paper molt important per millorar la informació sobre les dolències del fetge, en particular sobre les malalties hepàtiques cròniques, tant pels pacients i familiars, com dirigida a les autoritats sanitàries.

La informació i el suport proporcionat per les associacions de pacients és de gran utilitat, doncs contribueix a millorar els coneixements sobre el que s’ha de fer per tenir un fetge sa, en relació a l’alcohol, poc o res a les persones que ja tenen malaltia del fetge, dieta sana, realització d’exercici físic i hàbits saludables en general.

Dra. Casanovas: Actualment la cirrosi originada per l’hepatitis C està disminuint a tot el món gràcies al tractament amb fàrmacs antivirals, però la prevalença de la cirrosi deguda al consum nociu d’alcohol i, sobretot, a la malaltia per acúmul de greix al fetge està augmentant a Europa i globalment. La malaltia hepàtica per acúmul de greix s’associa a trastorns metabòlics com l’obesitat o la diabetis de tipus 2, i afecta, aproximadament, a un 25% de la població mundial. Encara que només una part dels pacients amb malaltia hepàtica per greix desenvoluparan cirrosi, el principal factor predictiu és l’existència de fibrosi hepàtica amb progressió variable a cirrosi.

Dr. Ginés: Efectivament, conèixer l’estadi de fibrosi al fetge a la població general és útil per dissenyar estratègies de cribratge que ens permetin diagnosticar de forma precoç la malaltia hepàtica amb risc de progressió. Actualment, malauradament, no disposem d’aquestes estratègies en l’àmbit de la Salut Pública. 

Dra: Casanovas: El projecte LiverScreen no parteix de zero. Dos estudis liderats pel Dr. Pere Ginés ja van posar de manifest que el FibroScan® o elastografia hepàtica com a tècnica no invasiva per mesurar la rigidesa del fetge, és una estratègia eficaç i rendible en la detecció precoç de la malaltia hepàtica crònica. 

En el primer estudi, es van avaluar més de 3.000 persones de l’àrea metropolitana de Barcelona. Es va veure que prop d’un 4% tenien una malaltia hepàtica avançada sense diagnosticar i amb risc de desenvolupar cirrosi o càncer de fetge.

En el segon estudi, els investigadors van incloure 6.295 participants de sis països diferents (França, Espanya, Dinamarca, Regne Unit, Alemanya i Hong Kong) que havien participat en estudis prospectius independents realitzats amb anterioritat. Es va demostrar que la detecció de fibrosi hepàtica amb algoritmes optimitzats és una intervenció de Salut Pública altament rendible, especialment en les primeres etapes de fibrosi.

Amb el nou projecte, es volen confirmar els resultats previs en un número major de persones i països i avaluar el potencial del FibroScan® o elastografia hepàtica, en el cribratge de malaltia hepàtica crònica a la població general. També es realitzarà una anàlisi bioestadística per crear algoritmes que permetin identificar quins són els grups de risc. Quin és l’objectiu d’aquesta estratègia?

Dr. Ginés: El nostre objectiu és que aquesta estratègia que proposem s’implementi als sistemes sanitaris de tot Europa, amb el que es convertiria en el primer programa de detecció precoç dirigit al cribratge d’una malaltia no oncològica.

 

Font: ASSCAT

*Podeu saber més sobre el Projecte Europeu LiverScreen, clicant aquí.