Com tornar al lloc de feina després del confinament per la COVID-19

20/05/2020 | Notícies de premsa

La tornada al lloc de feina en plena desescalada del confinament imposades com a resultat de la crisi sanitària ha obligat a les empreses a adoptar una sèrie de mesures per salvaguardar la seguretat i la salut dels seus empleats, així com per preservar la sanitat pública.

El despatx d’advocats Ashurst ha elaborat una guia molt pràctica amb totes les preguntes i respostes sobre la tornada a la feina:

Quins empleats han de tornar al lloc de feina

El sistema de treball des de cases segueix sent l’ideal en aquells sectors on és possible. En qualsevol cas, no és una obligació absoluta, per tant, l’empresa pot establir o permetre el treball a l’oficina, sempre que s’adoptin mesures de prevenció específiques tant amb respecte al lloc de feina com als propis empleats.

En els sectors productius restants (indústria, agricultura, ramaderia i establiments oberts al públic, etc.), els empleats han de tornar al lloc de feina, en un retorn escalonat per nivells de prioritat productiva i tenint en compte l’existència de persones especialment vulnerable a la COVID-19.

Qui són les persones especialment vulnerables?

Persones amb diabetis, malalties cardiovasculars (inclosa la hipertensió), malalties hepàtiques cròniques, malalties pulmonars cròniques, malalties renals cròniques, malalties neurològiques o neuromusculars cròniques, immunodeficiència, malalties oncològiques en tractament actiu. Dones embarassades o lactants. Persones majors de 60 anys.

Pot la companyia demanar a persones especialment vulnerables que revelin la seva situació personal?

Sí, l’empleat ha d’informar a l’empresa per a què adopti les mesures de protecció de salut adequades.

Haurien les persones especialment vulnerables tornar al lloc de feina?

Sempre que sigui possible, es recomana treballar des de casa. Si això no és possible, s’informarà al Servei de Prevenció de Riscos Laborals i elaborarà un informe sobre les mesures de prevenció que s’adoptaran i la possibilitat d’adaptar el lloc de feina o reubicar a l’empleat a un altre treball sense risc d’exposició.

Si cap de les opcions anteriors és possible, el Servei de Prevenció de Riscos Laborals ha de preparar un informe pel Servei de Salut Pública recomanat l’aïllament de l’empleat. El Servei de Salut Pública ha de determinar si l’empleat ha de romandre aïllat i, de ser així, li atorgarà una situació de discapacitat temporal similar a un accident laboral.

Hauria de registrar-se l’hora d’entrada i sortida a la feina?

Sí, tant en els sistemes de treball des de casa com des de l’oficina o lloc de feina. No obstant, el sistema d’empremtes digitals serà reemplaçat per qualsevol altre sistema que garanteixi mesures d’higiene adequades. Si no és possible reemplaçar-lo, el dispositiu de l’empremta digital es desinfectarà abans i després de cada ús.

Quins requisits han de complir les empreses abans de tornar al lloc de feina?

Les empreses han d’assegurar-se que el lloc de feina compti amb els materials necessaris per complir amb les recomanacions sobre higiene i distància interpersonal. A més, han d’establir protocols de gestió de residus i establir àrees específiques per a la disposició d’equips de protecció personal en cas de contaminació.

Així mateix, l’empresa ha de controlar i fer un seguiment de la correcta implementació de les mesures d’higiene i seguretat dins de l’empresa, amb especial èmfasi en les mesures de protecció que han de prendre’s per aquells empleats que, degut a les seves pròpies característiques personals o discapacitats físiques, mentals o sensorials són particularment sensibles a certs riscos derivats de la feina.

Quines recomanacions d’higiene i salut hauran d’adoptar les empreses un cop que els seus empleats tornin als seus llocs de feina?

Això suposa reforçar la neteja de les superfícies que es toquen amb freqüència, les superfícies del bany i els WC i proporcionar al personal els productes d’higiene necessaris. En general, és necessari mantenir un subministrament adequat de sabó, solució hidroalcohòlica i teixits.

També s’han de col·locar cartells informatius sobre el rentat de mans i la higiene respiratòria (com tossir i esternudar) i recordar als empleats les instruccions sobre l’ús i manteniment correctes de tots els EPP (especialment guants i mascaretes quan no és possible mantenir una distància interpersonal segura).

En cada canvi de torn és necessari netejar l’àrea de treball on ha estat un empleat.

El lloc de feina ha de mantenir una temperatura entre 23ºC i 26ºC i és necessari reforçar la neteja dels filtres d’aire i augmentar el nivell de ventilació dels sistemes d’aire condicionat per renovar l’aire més regularment.

S’ha de permetre l’accés escalonat al centre de treball i l’ús escalonat dels vestuaris, i proporcionar contenidors de brossa amb pedal. L’empresa ha d’habilitar àrees de recepció de mercaderies que respecten les distàncies de seguretat i ha de col·locar pantalles protectores de metacrilat per a taulells i àrees de servei per a empreses concurrents, etc.

Poden les empreses imposar exàmens mèdics obligatoris als empleats de les oficines?

Tot i que la regla general és que els exàmens mèdics són voluntaris, el cert és que estem en una pandèmia en què actualment és vital fer-se reconeixements mèdics.

Hem de tenir en compte que els serveis de prevenció no poden avaluar el coronavirus, pel que probablement només verifiquin els símptomes. Si són compatibles amb COVID.19, l’empleat ha de marxar a casa i sol·licitar la prova a les autoritats sanitàries.

Pot l’empresari prendre la temperatura als seus empleats abans que entrin al lloc de treball?

Donades les circumstàncies excepcionals, prendre la temperatura és una mesura ideal per detectar possibles infeccions i salvaguardar la seguretat i la salut dels altres empleats que assisteixen al lloc de feina, així com de tercers amb els quals el personal pot interactuar. No obstant, ha de limitar-se a la detecció d’un possible contagi i ha de dur-se a terme amb equips aprovats i per personal de prevenció.

Què passa si un empleat té símptomes relacionats amb la COVID-19?

Si un empleat té símptomes relacionats amb la COVID-19 < (tos, febre, dificultat per respirar, etc.) o ha estat en contacte proper o en un espai compartit sense mantenir la distància interpersonal amb una persona afectada per COVID-19, s’abstindrà d’anar a la feina fins que es confirmi que no existeix risc de contagi. Per tant, és aconsellable establir protocols en cas que un empleat presenti símptomes, per protegir-lo a ell i a la resta del personal.

L’empleat en quarantena preventiva o afectat per COVID-19 està obligat a informar a la companyia d’això?

La regla general és que un empleat no està obligat a informar el motiu de la seva baixa mèdica a l’empresa. Tanmateix, com senyala l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en el seu Informe sobre el processament de dades en relació amb COVID-19, en aquest cas, la salut pública té prioritat sobre el dret a la privacitat dels empleats, pel que l’empleat ha d’informar a l’empresa en cas de sospita de tenir el virus, per salvaguardar no només la seva pròpia salut, sinó també la dels altres empleats al lloc de feina, de manera que es puguin prendre les mesures apropiades.

Com ha de comunicar l’empresa que un empleat està infectat o té símptomes a la resta del personal?

Per preservar el dret a la privacitat dels empleats, l’empresa no ha de proporcionar noms de persones. La companyia pot adoptar les mateixes mesures sense necessitat d’identificar a un empleat específic.

Què passa si un empleat es nega a anar al lloc de feina per por a contagi?

Tenint en compte que treballar des de casa ha d’entendre’s com una mesura de prevenció de la salut, en aquells sectors en els quals és possible continuar treballant de forma remota i no és necessari anar al lloc de feina o viatjar per continuar l’activitat, la recomanació ha de ser, sempre que sigui possible, que l’empleat treballi des de casa.

No obstant, en cas que sigui obligatori que el treballador vaig al seu lloc de feina, no pot negar-se i podria estar subjecte a una sanció, excepte que l’empleat comptes amb una recomanació de les autoritats sanitàries.

Tenen els empleats algun dret a participar en l’adopció de mesures de protecció de la salut?

Sí, els empleats tenen dret a consultar i participar en tots els aspectes de la salut i seguretat a la feina. Quan una empresa tingui representants dels treballadors, es realitzarà una consulta amb aquests representants. L’empleat té dret a ser informat directament dels riscos per a la seva salut i seguretat i de les mesures preventives preses. L’empresari ha de consultar amb els treballadors i amb suficient anticipació l’adopció de, entre d’altres coses:

  • La planificació i organització del treball a l’empresa i la introducció de noves tecnologies.
  • Organització i desenvolupament d’activitats de protecció de la salut i prevenció de riscos laborals.
  • La designació d’empleats a càrrec de mesures d’emergència.
  • Qualsevol altra acció que pugui tenir un efecte substancial en la seguretat i la salut dels empleats.

 

Font: idealista.com

Notícia traduïda per l’ASSCAT

20/05/2020

SEGUEIX-NOS A LES NOSTRES RRSS

PRÒXIMS ESDEVENIMENTS

No event found!

ET PODRIA INTERESSAR

Related Post