Campanya ASSCAT 2018: Diagnosticar Per Eliminar HEP

21/06/2018 | Activisme

L’ASSCAT inicia la seva campanya prèvia al Dia Mundial de l’Hepatitis: #DiagnosticarPerEliminarHEP.

Durant aquesta campanya, prèvia a la celebració del Dia Mundial de l’Hepatitis, volem llançar els següents missatges a la ciutadania:

L’hepatitis C és una malaltia transmissible que no té vacuna i és asimptomàtica, per tant, si no som proactius no és fàcil detectar-la en fases no avançades. A Europa, actualment viuen al voltant de 15 milions de persones amb hepatitis C, el 60% de les quals no són conscients de la seva infecció. A Espanya, ja s’han tractat més del 100.000 pacient, però s’estima que queden 100.000 “pacients ocults” més que encara no s’han diagnosticat.

Actualment, els fàrmacs per tractar l’hepatitis C tenen unes taxes de curació de gairebé el 100%, són segurs i ràpids. Per tant, el diagnòstic i tractament de tots els pacients infectats amb el VHC és la millor prevenció, no només de noves infeccions sinó de costos humans i econòmics, ja que els beneficis per a la salut individual i pública són innegables. Els costos d’avui són estalvis pel futur.

L’hepatitis B és una malaltia transmissible que té vacuna, tot i així, milions de persones a nivell mundial són portadores del VHB i segueix sent un problema greu de salut. Segons dades de l’OMS del 2017, s’estima que hi ha 257 milions de persones amb infecció crònica pel virus de l’hepatitis B (es defineixen així les persones que tenen antigen de superfície del VHB B). El 2015, l’hepatitis B va ocasionar 887.000 morts, en la seva majoria degut a les seves complicacions (cirrosi i carcinoma hepatocel·lular). A Espanya s’estima una prevalença de l’hepatitis B del 0,6%. Cal destacar que tots els nens nascuts a Espanya reben la vacunació enfront al VHB i estaran protegits.

Els tractaments actuals de l’hepatitis B permeten aturar la replicació viral i disminuir la inflamació del fetge, tot i que no curen totalment, milloren el pronòstic de la persona i disminueixen el risc de transmissió.

El diagnòstic tardà en tots els casos d’hepatitis s’associa a un pitjor pronòstic, a una disminució de la qualitat de vida i també a majors costos pel sistema sanitari.

Les hepatitis víriques són una epidèmia silenciosa global que afecta especialment a les persones més vulnerables de la societat.

La lluita contra les hepatitis s’inicia amb la informació als ciutadans, i s’ha d’acompanyar de procediments de prevenció, diagnòstic i tractament.

Ara, amb la implicació i coordinació de tots i totes és possible l’eliminació de les hepatitis víriques.

NOhep és un moviment global per a l’eliminació de les hepatitis víriques el 2030, al qual l’ASSCAT es va adherir des del seu inici.

L’eliminació de les hepatitis víriques, enforteix als sistemes de salut, ja que a la llarga disminueix els costos que podran ser dedicats a altres problemes sanitaris.

El camí cap a l’eliminació té obstacles, però aquestes barreres es coneixen i es sap com han de superar-se.

Els avenços en l’eliminació són progressius, però es disposa de mitjans l’aplicació dels quals ha de ser immediata.

Per arribar a la meta es requereixen objectius assolibles. Disposem de les eines i sabem com s’ha de fer:

En l’hepatitis C, els equips mèdics i sanitaris han de conèixer i seguir les normes, cada cop més senzilles, publicades a les guies clíniques actualitzades.

Un tema molt important és el risc de desenvolupar hepatocarcinoma que es presenta en algunes persones que ja s’han curat de l’hepatitis C que estaven en estadiatge F4 quan van rebre el tractament antiviral. Les persones curades amb malaltia hepàtica avançada no han de ser donades d’alta, sinó que han de continuar amb controls periòdics al seu hospital.

En l’hepatitis B, tot i que hi ha temes no resolts, les guies clíniques actualitzades orienten als equips mèdics i sanitaris en el maneig dels pacients infectats amb el VHB. Existeixen grups de persones amb necessitats especials per prevenir o tractar l’hepatitis B i que precisen de protocols específics:

  • Prevenció d’una possible recidiva postrasplantament hepàtic.
  • Coinfecció amb un altre virus, com el VHC, el VHD o el VIH.
  • Hepatitis aguda B.
  • Dones embarassades.
  • Treballadors sanitaris.
  • Pacients que precisen de tractaments immunosupressors o quimioteràpia.
  • Pacients en hemodiàlisi. Portadors de trasplantament renal.
  • Pacients amb manifestacions extrahepàtiques del VHB (artritis, vasculitis, glomerulonefritis, etc.).

S’han d’intensificar les accions de conscienciació i informació per a la prevenció i per a la detecció amb la finalitat que arribin a tota la ciutadania.

S’ha reconegut el rol dels professionals sanitaris i el de les associacions de pacients que han d’actuar impulsant campanyes i programes nacionals sobre les hepatitis virals.

S’han d’incrementar i adaptar els recursos humans i assistencials de manera que els fluxos del Sistema Sanitari permetin atendre a tots els pacients.

S’han de dissenyar programes de formació continuada i capacitació sobre la infecció pel VHC perquè els metges d’atenció primària (i altres nivells assistencials) coneguin millor la malaltia i els criteris per a la seva detecció.

L’enfoc més pragmàtic seria dividir les metes nacionals d’eliminació en objectius de més fàcil gestió, per enfocar segments de població individuals o entorns concrets, on les intervencions de prevenció i tractament es poden realitzar de manera més ràpida i eficient utilitzant mètodes específics. Aquest concepte es coneix com a microeliminació.

És fonamental comptar amb el finançament suficient per poder dur a terme totes les accions necessàries.

El Dia Mundial de l’Hepatitis és una data important per donar visibilitat i conscienciar sobre les difícils situacions que afronten les persones afectades, en els àmbits sanitari, social, polític i familiar, així com per fer créixer la sensibilització i la comprensió de les hepatitis víriques (principalment en les seves vies de transmissió per a la seva prevenció i per aconseguir eliminar l’estigma associat a les hepatitis).

Font: ASSCAT

21/06/2018

SEGUEIX-NOS A LES NOSTRES RRSS

PRÒXIMS ESDEVENIMENTS

No event found!

ET PODRIA INTERESSAR

Related Post